Pravidla a postupy

Registrace domén .cz se řídí následujícími pravidly, která určují zejména, jaká jména domén lze registrovat, za jakých podmínek, jaké jsou role a práva osob, uvedených v registru apod.

Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz a Pravidla alternativního řešení sporů - účinná od 1. 5. 2024 (PDF)
Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz a Pravidla alternativního řešení sporů - účinná od 1. 5. 2024 - vyznačení změn (PDF)

Pravidla aukcí přednostního práva na registraci jmen domén - účinná od 1. 5. 2024 (PDF)
Provozní řád aukcí přednostního práva na registraci jmen domén - účinný od 15. 5. 2024 (PDF)
Provozní řád aukcí přednostního práva na registraci jmen domén - účinný od 15. 5. 2024 - vyznačení změn (PDF)

Zásady zpracování osobních údajů - účinné od 1. 5. 2024 (PDF)
Zásady zpracování osobních údajů - účinné od 1. 5. 2024 - vyznačení změn (PDF)

Pravidla poskytování služby MojeID pro koncové uživatele - účinná od 1. 5. 2024 (PDF)
Pravidla poskytování služby MojeID pro koncové uživatele - účinná od 1. 5. 2024 - vyznačení změn (PDF)

Obchodní podmínky pro registrátory - účinné od 1. 1. 2019 (PDF)

Řešení sporů o jména domén

Řešení sporů mezi CZ.NIC a držitelem jména domény

Spory mezi sdružením CZ.NIC a držitelem jména domény, týkající se jmen domén registrovaných držitelem, mohou být dle ustanovení článku 23. Pravidel registrace jmen domén v ccTLD.CZ na základě volby držitele jména domény řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Řešení sporů mezi držitelem jména domény a třetí osobou formou rozhodčího řízení

Od 1. 8. 2004 do 1. 3. 2015 byla součástí smluvních dokumentů tzv. „rozhodčí veřejná nabídka“, na jejímž základě bylo možné spor týkající se jména domény vést proti jeho držiteli u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“).

Ve znění Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“) platném do 1. 3. 2015 byla rozhodčí veřejná nabídka zmíněna v článku 24.2., přičemž znění rozhodčí veřejné nabídky bylo obsaženo v dokumentu „Pravidla alternativního řešení sporů“, který tvořil nedílnou součást Pravidel registrace. Podle uvedené rozhodčí veřejné nabídky mohla vést spor před Rozhodčím soudem proti držiteli jména domény třetí osoba, která napadla jakékoliv jméno domény daného držitele v doméně .cz.

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 3895/2011 zpochybnil možnost uzavření rozhodčí smlouvy výše popsaným způsobem a tedy možnost řešit spory o jména domén u Rozhodčího soudu. Od 1. 3. 2015 není v souvislosti se spuštěním nového systému alternativního řešení sporů možné projednávat spory o jména domén v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu.

Řešení sporů mezi držitelem jména domény a třetí osobou formou mimosoudního řešení sporů

Od 1. 3. 2015 je součástí Pravidel registrace doménových jmen zcela nový dokument Pravidla alternativního řešení sporů. Systém řešení sporů dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů není rozhodčím řízením dle zákona, držitel jména domény se zavazuje se mu podřídit, pokud si tento způsob řešení navrhovatel zvolí. Řešení sporů i v tomto případě probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz. Tento způsob řešení sporů je založen na smluvním základě, nejedná se o rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a není v něm možné nárokovat nic jiného, než zrušení registrace jména domény nebo jeho převod. Nelze tedy přiznat další nároky, tedy zejm. náklady řízení či náhradu škody. Vydané rozhodnutí není exekučním titulem pro výkon rozhodnutí, řešení sporů probíhající dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů nepředstavuje překážku probíhajícího řízení v téže věci a ukončení sporu v tomto systému řešení sporů není překážkou věci rozhodnuté. S týmiž nároky se tedy lze v průběhu řešení sporu či po jeho ukončení obrátit na obecný soud. Tento systém řešení sporů je závazný pro ty držitele jmen domén, kteří si svoje jméno domény registrovali či jeho platnost prodloužili 1. března 2015 a později.

Nezávislý odborník (expert) při řešení sporů v tomto řízení postupuje v souladu s Řádem pro řešení sporů o domény .cz. Řešení sporů probíhá elektronicky, bez fyzické přítomnosti stran, a to na on-line platformě provozované Rozhodčím soudem a dostupné na adrese http://domeny.soud.cz/. Spor může být řešen jedním expertem či panelem, který se sestává ze tří expertů, kteří jsou stanoveni v souladu s Řádem pro řešení sporů o domény .cz; expertem může být osoba uvedená v seznamu rozhodců. Pro komunikaci s držitelem jména domény, které je předmětem sporu, je užívána primárně e-mailová adresa uvedená u jeho kontaktu v centrálním registru jmen domén, spravovaném sdružením CZ.NIC.

Náklady spojené s mimosoudním řešením sporů si nese každý z účastníků sám; těmito náklady jsou zejména poplatky na řešení sporů ve výši stanovené Rozhodčím soudem a dále další náklady spojené se sporem, typicky výdaje na právní zastoupení, event. další výlohy. V tomto systému mimosoudního řešení sporů však není možné přiznat náhradu nákladů řízení, ovšem možnost účastníků řešit tento nárok u obecných soudů není dotčena.

Výklad ustanovení článku 18.1. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz

Následující Výklad Pravidel registrace slouží především jako popis postupu sdružení CZ.NIC při nakládání se jmény domén, o která jsou vedeny spory. Výklad vychází zejména z technických možností systému registrace jmen domén a má sloužit především jako podklad pro formulaci žalobního návrhu, ať již žalobcem nebo soudem. Možnosti nakládání se jmény domén, která jsou předmětem sporu, se neomezují pouze na způsoby, popsané dále v tomto výkladu, a není tak vyloučeno, aby žalobce nebo soud formuloval žalobní návrh jinak. Upozorňujeme však, že v takovém případě může být technicky velmi obtížné, aby splnění případného rozhodnutí bylo zabezpečeno!

Akceptovaná rozhodnutí

Jako podklad pro provedení kroků v souvislosti s rozhodnutím, týkajícím se jména domény slouží, rozhodnutí

  • obecného soudu
  • rozhodčího soudu (spory zahájené před 1. 3. 2015)
  • ad hoc jmenovaného rozhodce
  • odborné rozhodnutí experta (od 1. 3. 2015)

Rozhodnutí musí být předloženo sdružení CZ.NIC v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Rozhodnutí musí být opatřeno doložkou, osvědčující jeho právní moc a vykonatelnost; to neplatí v případě předběžných opatření.

V případě, že je předkládáno rozhodnutí ad hoc jmenovaného rozhodce, musí být předloženy i doklady, svědčící o tom, že obě strany sporu daly s řešením sporu prostřednictvím ad hoc jmenovaného rozhodce souhlas (prohlášení, smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka).

Identifikace

V rozhodnutí musí být jednoznačně identifikováno jméno domény, kterého se rozhodnutí týká; v opačném případě nelze požadované úkony provést. V rozhodnutí musí být jednoznačně identifikován také držitel jména domény, kterého se rozhodnutí týká.

Podmínkou provedení úkonů požadovaných rozhodnutím není účast sdružení CZ.NIC v řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo. Sdružení CZ.NIC tak provede požadované úkony i v případě, že není žalovanou stranou a žaloba směřovala pouze proti držiteli předmětného jména domény.

V případě, že je sdružení CZ.NIC dle rozhodnutí povinno provést změnu držitele jména domény, musí osoba, která má dle rozhodnutí být novým držitelem, nejpozději do 3 dnů od předložení rozhodnutí předložit i označení Kontaktu, pro který má být registrace provedena. V opačném případě vygeneruje sdružení CZ.NIC pro držitele nový Kontakt, pro který bude registrace provedena. Identifikační znaky subjektu pak sdělí sdružení CZ.NIC držiteli.

Úkony

Tato část popisuje nejčastější varianty používané v rozhodnutích, týkajících se jmen domén, podrobnější popis činností, které na jejich základě provede sdružení CZ.NIC, a termín, do kterého lze technicky tyto činnosti provést.


Úkon CZ.NIC provede
1 zdržet se užívání (provozování) jména domény CZ.NIC zruší delegaci jména domény, tedy odstraní záznamy o jménu domény z primárního jmenného serveru. Tím však nebude vyloučeno, aby služba, na kterou jméno domény odkazovalo (např. http, ftp, mail atd.) nebyla přístupná jiným způsobem (např. přes IP adresu).
2 zdržet se převodu jména domény na třetí osobu vyjma žalobce CZ.NIC zablokuje možnost provádět změnu držitele jména domény. V případě převodu jména domény na žalobce CZ.NIC odblokuje možnost provádět změnu držitele jména domény pouze pro účely převodu na jednoznačně identifikovaného žalobce.
3 převod jména domény na určenou osobu CZ.NIC provede změnu držitele jména domény.
4 zdržet se publikování určitých informací prostřednictvím jména domény Nelze ze strany CZ.NIC zajistit. CZ.NIC může pouze zrušit delegaci jména domény, tím však dojde ke znemožnění užívání jména domény pro jakékoliv účely (např. e-mail). Nelze však selektivně ovlivňovat, které internetové služby bude možno v souvislosti se jménem domény použít a které ne.
5 odstranit www stránku pod jménem domény Nelze ze strany CZ.NIC zajistit. CZ.NIC může pouze zrušit delegaci jména domény, tím však dojde ke znemožnění užívání jména domény pro jakékoliv účely (např. e-mail). CZ.NIC tak nemůže selektivně ovlivňovat, které internetové služby bude možno v souvislosti se jménem domény použít a které ne.
6 zákaz zrušení jména domény CZ.NIC zablokuje možnost provádět jakoukoliv změnu údajů o jménu domény.
7 pozastavení registrace jména domény CZ.NIC zablokuje možnost provádět jakoukoliv změnu údajů o jménu domény.
8 zdržet se zřízení zástavního nebo jiného obdobného práva ke jménu domény Nelze ze strany CZ.NIC zajistit. Částečně však půjde o následek kroků, které spadají bod 1) nebo 2).
9 zdržet se poskytování jména domény k užívání ve prospěch třetích osob Nelze ze strany CZ.NIC samostatně zajistit jinak než jako částečný následek kroků, které spadají bod 1) nebo 2).

Pozn.: Efekt některých kroků nemusí být okamžitý. To se týká zejména zásahů do jmenných serverů, kdy se záznamy na primárním jmenném serveru promítají na ostatní jmenné servery se zpožděním, které nemůže sdružení CZ.NIC ovlivnit.

Postup v případě, že není rozhodnuto o povinnosti převést jméno domény na žalobce

V případě, že je rozhodnuto o zrušení registrace jména domény a není zároveň uložena povinnost převést jméno domény na žalobce, sdružení CZ.NIC zruší registraci jména domény a žalobce má lhůtu 1 měsíc pro podání žádosti o registraci téhož jména domény. Do uplynutí této lhůty nebude umožněno zaregistrování takového jména domény jinému žadateli. Tento postup (viz článek 19 Pravidel registrace) je reakcí na praxi Nejvyššího soudu, který dospěl k závěru, že v řízení týkajícím se jména domény se nelze domáhat převodu doménového jména jako nápravy závadného stavu. Protože prosté zrušení registrace může vést k tomu, že jméno domény zaregistruje subjekt odlišný od žalobce a začne porušovat jeho práva, čímž bude nutit žalobce k nové žalobě, přistoupilo sdružení CZ.NIC k tomu, že pokud žalobce dosáhne soudního rozhodnutí ukládajícího zrušení registrace jména domény, má právo (nikoliv povinnost) požádat ve stanovené lhůtě o registraci tohoto jména domény a sdružení CZ.NIC mu přednostně vyhoví.

Soud

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Memorandum mezi RS a CZ.NIC ze dne 26. 2. 2015

Ověřování údajů Kontaktů

Ověřování údajů Kontaktů údajů Držitelů Jmen domén a uplatnění článku 16.1.2. Pravidel registrace

Administrativně vyřazené domény

Seznam domén, aktuálně administrativně vyřazených ze zóny

Formulář žádosti o poskytnutí kontaktních údajů držitele jména domény

Formulář žádosti o poskytnutí informace o kontaktních údajích držitele jména domény, pokud jsou skryté

Soudní spory

Sdružení CZ.NIC v zájmu zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice jmen domén, zejména pak o rozhodování soudů České republiky týkajícím se jmen domén, zveřejňuje následující soudní rozhodnutí ve věcech, ve kterých je sdružení CZ.NIC účastníkem nebo o kterých bylo sdružení soudem nebo některou ze stran sporu informováno.

Postup při vedení sporu (PDF, 164 kb)
Formulář žádosti o blokaci jména domény dle čl. 20 Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz (PDF)

Statistika soudních rozhodnutí - stav 11/2022

S výjimkou údajů umožňujících identifikaci účastníků řízení nebo jiných osob a jmen domén bylo do textu rozhodnutí zasahováno v co nejmenší možné míře. Souvislost použitých zkratek a zástupných symbolů s osobami nebo jmény domén, které skutečně označení s využitím takových zkratek nebo zástupných symbolů užívají, je čistě náhodná.

Při studiu rozhodnutí je třeba mít na zřeteli fakt, že rozhodnutí obsahuje nejen vlastní výrok soudu a jeho odůvodnění, ale i shrnutí tvrzení jednotlivých stran, přičemž některými tvrzeními se soud v rozhodnutí vůbec nemusel zabývat (např. při vydání předběžného opatření), a tato tvrzení tak představují pouze právní názor příslušné strany a nikoliv závěr soudu. Rozhodnutí soudu nelze automaticky aplikovat na jiné případy (byť skutkově podobné) a sdružení CZ.NIC doporučuje konkrétní případ konzultovat s odborníky na jména domén a právníky.

Archiv soudních rozhodnutí - poslední úprava 24. 9. 2014 (ZIP, 6 MB)

Archiv Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů

1. 9. 1999 - 30. 4. 2024 (ZIP)

Archiv Pravidel aukcí a Provozního řádu aukcí přednostního práva na registraci jmen domén

1. 5. 2024 - 15. 5. 2024 (PDF)