Jak se stát registrátorem?

Registrátor je subjekt, oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat do něj požadavky změn záznamů, vedených v Centrálním registru. Registrátor touto cestou provádí správu domén pro koncové uživatele.

Požadavky

Registrátorem se může stát pouze právnická osoba, která plní některou z následujících podmínek:

 • má sídlo v některém členském státě EU
 • nebo sídlí ve státě, tvořícím Evropský hospodářský prostor
 • nebo v členském státě Evropského sdružení volného obchodu
 • nebo je akreditovaným registrátorem Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Registrátor dále musí splnit následující kritéria:

 • Na majetek registrátora nesmí být prohlášen konkurz, zahájeno proti němu konkurzní nebo vyrovnací řízení, návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku a registrátor nesmí být v likvidaci.
 • Informační systém registrátora musí komunikovat s Centrálním registrem prostřednictvím komunikačního protokolu dle Pravidel technické komunikace.
 • Registrátor musí poskytnout sdružení CZ.NIC kontaktní telefonní číslo, dostupné v režimu 24x7x365, pro řešení technických a provozních problémů.

Postup

Pokud splňujete výše uvedené požadavky, postupujte takto:

 1. Stáhněte si povinné dokumenty, tvořící smlouvu a její přílohy:

  • typovou Smlouvu o spolupráci při registraci domén
  • pravidla registrace domén .cz
  • obchodní podmínky pro registrátory
  • pravidla alternativního řešení sporů (ADR)
  • velkoobchodní ceník domén
 2. Poté, co si dokumenty prostudujete, vyplňte údaje za Vaši společnost, vytiskněte vše, včetně příloh ve dvou vyhotoveních, a podepište Smlouvu o spolupráci při registraci domén.

 3. Ke smlouvě připojte výpis z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného registru, ve kterém je Vaše společnost zapsána, a čestné prohlášení, že na Vaši společnosti nebyl prohlášen konkurz, zahájeno proti ní konkurzní nebo vyrovnací řízení, návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku a nejste v likvidaci. Není-li stanoveno jinak, doklady nesmí být v okamžiku předložení starší tří měsíců.
  Je-li sdružení CZ.NIC předkládána jakákoli listina v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být k listině přiložen úředně ověřený překlad listiny do českého jazyka včetně případných ověřovacích doložek.

 4. Jakmile budete mít vše připraveno, zašlete vše ve dvou vyhotoveních sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3.

 5. Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., Vám vrátí podepsanou smlouvu a vyzve Vás k uvedení IP adres, ze kterých budete do Centrálního registru přistupovat. Zároveň Vám bude zaslán přístupový kód (login/password), jehož pomocí se budete při přístupu autorizovat.

 6. Tímto je proces registrace úspěšně završen a Vy se stáváte registrátorem.

Registratori

Testovací provoz

Pokud byste si dříve, než se stanete registrátorem domén, chtěli nezávazně vyzkoušet, jak vše funguje, nabízíme možnost testovacího provozu. Chcete-li se do něj zapojit, stačí nás kontaktovat a dostanete přístup k testovacímu systému bez nutnosti uzavírat smlouvu nebo dokládat nám jakékoliv dokumenty. Další informace naleznete také zde.