Stanovisko představenstva CZ.NIC, z.s.p.o. k problematice rozhodčího řízení podle Pravidel registrac

12.04.2006 22:18

Představenstvo sdružení CZ.NIC přijalo dne 8. března 2006 následující stanovisko k problematice rozhodčího řízení podle Pravidel registrace doménových jmen v doméně .CZ ve znění platném od 1.8.2004 včetně všech následujících verzí (dále jen „Pravidla“). Potřeba stanoviska byla vyvolána skutečností, že někteří navrhovatelé, kteří se domáhají ochrany svých práv vůči držitelům doménových jmen u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, nerozlišují mezi rozhodčí doložkou (uzavřenou mezi držitelem doménového jména a sdružením CZ.NIC) a rozhodčí veřejnou nabídkou (adresovanou držitelem doménového jména vůči třetím osobám).

* Článek 17.4 Pravidel obsahuje rozhodčí doložku, podle které „nedohodnou-li se Držitel a sdružení CZ.NIC na vyřešení vzájemného sporu týkající se Doménového jména, má každá ze stran právo předložit spor k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR“. 

Rozhodčí doložka je tak sjednána pouze pro řešení sporů mezi držitelem konkrétního doménového jména a sdružením CZ.NIC, které se týkají pouze daného doménového jména.

Pokud by si tedy držitel zaregistroval např. doménové jméno drzitel.cz a z titulu této registrace by mezi držitelem a sdružením CZ.NIC vznikl spor, uplatnila by se uvedená rozhodčí doložka a o sporu by rozhodoval Rozhodčí soud. 

* Článek 18 Pravidel stanoví tzv. rozhodčí veřejnou nabídku (Držitel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, dále jen „rozhodčí soud“,  v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem podle jeho řádu zveřejněného v Obchodním věstníku, a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž třetí osoba napadne doménové jméno Držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně „.cz“ spravované sdružením CZ.NIC, pokud třetí osoba písemně projeví vůči Držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu.) adresovanou držitelem doménového jména  vůči blíže neurčeným třetím osobám, které mohou tuto nabídku akceptovat podáním návrhu na vydání rozhodčího nálezu. 

V tomto případě se tak nejedná o rozhodčí doložku, jejímž účastníkem by bylo sdružení CZ.NIC a na jejímž základě by bylo možné řešit spory mezi sdružením CZ.NIC a osobou, která se cítí být dotčena na svých právech tím, že si držitel zaregistroval doménové jméno.

Představenstvo sdružení CZ.NIC s ohledem na shora uvedené upozorňuje, že v případě rozhodčího řešení sporů mezi žalobcem jako osobou, která se cítí být dotčena na svých právech tím, že si držitel zaregistroval doménové jméno, a držitelem dotčeného doménového jména, ve kterých bude vedle držitele jako strana žalovaná označeno i sdružení CZ.NIC, bude sdružení CZ.NIC vznášet námitku nedostatku pravomoci rozhodčího soudu rozhodovat spor mezi žalobcem a sdružením CZ.NIC, neboť mezi žalobcem a sdružením CZ.NIC nebyla žádná rozhodčí doložka ani rozhodčí smlouva uzavřena. V důsledku této námitky tak může dojít k protahování rozhodčího řízení.

Představenstvo CZ.NIC, z.s.p.o.