Účel použití poskytovaných dat a informací

Data obsažená v registru doménových jmen, stejně jako informace poskytované prostřednictvím veřejných informačních služeb sdružení CZ.NIC, jsou určena pouze pro účely související se správou a provozem sítě Internet, nebo pro účely soudního či jiného obdobného řízení vedeného ve věci týkající se zejména držení a užívání konkrétního doménového jména.

Registr doménových jmen podléhá právní ochraně podle příslušných ustanovení o ochraně databází. Data, informace ani jakékoliv jejich části nemohou být nad rámec tohoto účelu užití shromažďovány, reprodukovány, ukládány nebo přenášeny, a to v jakékoliv formě, bez předchozího souhlasu sdružení CZ.NIC. Užití dat, informací nebo jakékoliv jejich části v rozporu se stanoveným účelem může být považováno za porušení práv sdružení CZ.NIC, osob, jejichž data jsou v registru doménových jmen obsažena a nebo vykonavatelů autorských práv. Za porušení těchto práv je považováno zejména shromaždování a nebo poskytnutí dat nebo jakékoliv jejich části pro zasílání nevyžádaných sdělení, poškozování činnosti síťových služeb a soukromí ostatních uživatelů. Užití v rozporu se stanoveným účelem může vést i k trestní odpovědnosti uživatele.

Shora uvedená omezení se nevztahují na statistické informace poskytované sdružením CZ.NIC za předpokladu, že užitím těchto informací nedojde ke změně jejich obsahu a nebo kontextu, a dále za předpokladu, že při jakémkoliv jejich užití bude odkázáno na sdružení CZ.NIC nebo registr doménových jmen jako na zdroj těchto informací.

UPOZORNĚNÍ: Požadavky na poskytnutí dat nebo informací jsou zaznamenávány. V případě, že je požadavek nebo série požadavků vyhodnocen jako útok směřující k poškozování činnosti síťových služeb nebo jako snaha nepovoleně shromažďovat data v rozporu se stanoveným účelem, může tato skutečnost vést k zablokování přístupu k informačním službám sdružení CZ.NIC, případně k dalším nezbytným krokům.

Užitím služby WHOIS nebo služby prohledávání databáze registru doménových jmen souhlasí uživatel s uvedenými podmínkami a účelem užití.