Pravidla a postupy

Registrace domén .cz se řídí následujícími pravidly, která určují zejména, jaká doménová jména lze registrovat, za jakých podmínek, jaké jsou role a práva osob, uvedených v registru apod.

Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz platná od 1.1.2014 do 28.2.2015 (PDF)
Pravidla alternativního řešení sporů platná od 1.1.2014 do 28.2.2015 (PDF, 114 kb)

Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidla alternativního řešení sporů platná od 1.3.2015 (PDF)

Řešení sporů o doménová jména

Řešení sporů mezi CZ.NIC a držitelem doménového jména

Spory mezi sdružením CZ.NIC a držitelem doménového jména, týkající se doménových jmen registrovaných držitelem, mohou být dle ustanovení článku 23.1. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.CZ na základě volby držitele doménového jména řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Řešení sporů mezi držitelem doménového jména a třetí osobou formou rozhodčího řízení

Na doménová jména, která byla registrována či jejichž platnost byla obnovena před 1. březnem 2015, se vztahují
Pravidla alternativního řešení sporů, která obsahují ustanovení o řešení sporů o užívání doménového jména a tzv. rozhodčí veřejnou nabídku. S tím je spojena povinnost držitele doménového jména vyjádřit kvalifikovaný souhlas s platným zněním Pravidel alternativního řešení sporů.

Z ustanovení těchto Pravidel alternativního řešení sporů tak vyplývá, že třetí osoba, která se domnívá, že registrací konkrétního doménového jména byla dotčena její práva, může se rozhodnout řešit tento spor buď s využitím obecného soudu nebo s využitím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodne-li se taková třetí osoba pro Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, je držitel doménového jména na základě zmíněné rozhodčí veřejné nabídky povinen podrobit se tomuto řízení.

Upozorňujeme však na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 3895/2011, kterým zpochybnil možnost uzavření rozhodčí smlouvy níže popsaným způsobem a tedy možnost řešit spory o doménová jména u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR - viz informace zde.

Co znamená rozhodčí doložka - důsledky uzavření rozhodčí smlouvy

Rozhodčí řízení představuje alternativu k řešení sporu proti standardnímu řízení před obecným soudem. Uzavřením rozhodčí smlouvy se držitel domény podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „rozhodčí soud“; jedná se o stálý rozhodčí soud zřízený zákonem, podrobnosti na www.soud.cz). Uzavřením rozhodčí smlouvy je tedy vyloučena pravomoc obecného soudu příslušného dle zákona, ale spor je projednán před rozhodčím soudem, který v něm rozhodne.

Rozhodčí soud při rozhodování postupuje v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a se svým Statutem a Řády. Řízení probíhá elektronicky, bez fyzické přítomnosti stran, a to na on-line platformě dostupné na adrese domeny.soud.cz. Spor může být rozhodován jedním nebo třemi rozhodci, kteří jsou stanoveni v souladu s Řádem pro řešení sporů o domény .cz; rozhodcem může být osoba uvedená v seznamu rozhodců. Pro komunikaci s držitelem domény, která je předmětem sporu, je užívána primárně e-mailová adresa uvedená u jeho kontaktu v centrálním registru doménových jmen vedených sdružením CZ.NIC.

Náklady spojené s rozhodováním sporu rozhodčím soudem nese primárně žalobce, a to ve výši stanovené sazebníkem poplatků; tyto poplatky určuje a vybírá rozhodčí soud. Každá ze stran nese zároveň další náklady spojené se sporem, typicky se jedná o výdaje na právní zastoupení, event. další výlohy. Obdobně, jako v řízení před obecným soudem, může být dle úspěšnosti ve sporu přisouzena povinnost k náhradě nákladů řízení.

Rozhodčí řízení je oproti standardnímu soudnímu řízení časově méně náročné (řízení o doménová jména trvají nejčastěji 3 – 6 měsíců v závislosti na obtížnosti sporu), není veřejné a proti rozhodnutí není možné odvolání. Rozhodnutím ve věci samé je rozhodčí nález, který nabývá právní moci a vykonatelnosti doručením stranám sporu. Vydaný rozhodčí nález může být zrušen pouze z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně o rozhodčím řízení, není možné se proti němu odvolat.

Řešení sporů mezi držitelem doménového jména a třetí osobou formou mimosoudního řešení sporů

Od 1. 3. 2015 je součástí Pravidel registrace doménových jmen zcela nový dokument Pravidla alternativního řešení sporů. Systém řešení sporů dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů není rozhodčím řízením dle zákona, držitel doménového jména se zavazuje se mu podřídit, pokud si tento způsob řešení navrhovatel zvolí. řešení sporů i v tomto případě probíhá na platformě spravované Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to dle Řádu pro řešení sporů o domény .cz. Tento způsob řešení sporů je založen na smluvním základě, nejedná se o rozhodčí řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a není v něm možné nárokovat nic jiního, než zrušení registrace doménového jména nebo jeho převod. Nelze tedy přiznat další nároky, tedy zejm. náklady řízení či náhradu škody. Vydané rozhodnutí není exekučním titulem pro výkon rozhodnutí, řešení sporů probíhající dle těchto Pravidel alternativního řešení sporů nepředstavuje překážku probíhajícího řízení v téže věci a ukončení sporu v tomto systému řešení sporů není překážkou věci rozhodnuté. S týmiž nároky se tedy lze v průběhu řešení sporu či po jeho ukončení obrátit na obecný soud. Tento systém řešení sporů je závazný pro ty držitele doménových jmen, kteří si svoje doménové jméno registrovali či jeho platnost prodloužili 1. března 2015 a později.

Nezávislý odborník (expert) při řešení sporů v tomto řízení postupuje v souladu s Řádem pro řešení sporů o domény .cz. Řešení sporů probíhá elektronicky, bez fyzické přítomnosti stran, a to na on-line platformě provozované Rozhodčím soudem a dostupné na adrese http://domeny.soud.cz/. Spor může být řešen jedním expertem či panelem, který se sestává ze tří expertů, kteří jsou stanoveni v souladu s Řádem pro řešení sporů o domény .cz; expertem může být osoba uvedená v seznamu rozhodců. Pro komunikaci s držitelem doménového jména, které je předmětem sporu, je užívána primárně e-mailová adresa uvedená u jeho kontaktu v centrálním registru doménových jmen, spravovaném sdružením CZ.NIC.

Náklady spojené s mimosoudním řešením sporů si nese každý z účastníků sám; těmito náklady jsou zejména poplatky na řešení sporů ve výši stanovené Rozhodčím soudem a dále další náklady spojené se sporem, typicky výdaje na právní zastoupení, event. další výlohy. V tomto systému mimosoudního řešení sporů však není možné přiznat náhradu nákladů řízení, ovšem možnost účastníků řešit tento nárok u obecných soudů není dotčena.

Výklad ustanovení článku 18.1. Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz

Následující Výklad Pravidel registrace slouží především jako popis postupu sdružení CZ.NIC při nakládání s doménovými jmény, o která jsou vedeny spory. Výklad vychází zejména z technických možností systému registrace doménových jmen a má sloužit především jako podklad pro formulaci žalobního návrhu, ať již žalobcem nebo soudem. Možnosti nakládání s doménovými jmény, která jsou předmětem sporu, se neomezují pouze na způsoby, popsané dále v tomto výkladu, a není tak vyloučeno, aby žalobce nebo soud formuloval žalobní návrh jinak. Upozorňujeme však, že v takovém případě může být technicky velmi obtížné, aby splnění případného rozhodnutí bylo zabezpečeno!

Akceptovaná rozhodnutí

Jako podklad pro provedení kroků v souvislosti s rozhodnutím, týkajícím se doménového jména slouží, rozhodnutí

  • obecného soudu
  • rozhodčího soudu
  • ad hoc jmenovaného rozhodce
  • odborné rozhodnutí experta (od 1. 3. 2015)

Rozhodnutí musí být předloženo sdružení CZ.NIC v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Rozhodnutí musí být opatřeno doložkou, osvědčující jeho právní moc a vykonatelnost; to neplatí v případě předběžných opatření.

V případě, že je předkládáno rozhodnutí ad hoc jmenovaného rozhodce, musí být předloženy i doklady, svědčící o tom, že obě strany sporu daly s řešením sporu prostřednictvím ad hoc jmenovaného rozhodce souhlas (prohlášení, smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka).

Identifikace

V rozhodnutí musí být jednoznačně identifikováno doménové jméno, kterého se rozhodnutí týká; v opačném případě nelze požadované úkony provést. V rozhodnutí musí být jednoznačně identifikován také držitel doménového jména, kterého se rozhodnutí týká.

Podmínkou provedení úkonů požadovaných rozhodnutím není účast sdružení CZ.NIC v řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo. Sdružení CZ.NIC tak provede požadované úkony i v případě, že není žalovanou stranou a žaloba směřovala pouze proti držiteli předmětného doménového jména.

V případě, že je sdružení CZ.NIC dle rozhodnutí povinno provést změnu držitele doménového jména, musí osoba, která má dle rozhodnutí být novým držitelem, nejpozději do 3 dnů od předložení rozhodnutí předložit i označení Kontaktu, pro který má být registrace provedena. V opačném případě vygeneruje sdružení CZ.NIC pro držitele nový Kontakt, pro který bude registrace provedena. Identifikační znaky subjektu pak sdělí sdružení CZ.NIC držiteli.

Úkony

Tato část popisuje nejčastější varianty používané v rozhodnutích, týkajících se doménových jmen, podrobnější popis činností, které na jejich základě provede sdružení CZ.NIC, a termín, do kterého lze technicky tyto činnosti provést.


Úkon CZ.NIC provede
1 zdržet se užívání (provozování) doménového jména CZ.NIC zruší delegaci doménového jména, tedy odstraní záznamy o doménovém jménu z primárního jmenného serveru. Tím však nebude vyloučeno, aby služba, na kterou doménové jméno odkazovalo (např. http, ftp, mail atd.) nebyla přístupná jiným způsobem (např. přes IP adresu).
2 zdržet se převodu doménového jména na třetí osobu vyjma žalobce CZ.NIC zablokuje možnost provádět změnu držitele doménového jména. V případě převodu doménového jména na žalobce CZ.NIC odblokuje možnost provádět změnu držitele doménového jména pouze pro účely převodu na jednoznačně identifikovaného žalobce.
3 převod doménového jména na určenou osobu CZ.NIC provede změnu držitele doménového jména.
4 zdržet se publikování určitých informací prostřednictvím doménového jména Nelze ze strany CZ.NIC zajistit. CZ.NIC může pouze zrušit delegaci doménového jména, tím však dojde ke znemožnění užívání doménového jména pro jakékoliv účely (např. e-mail). Nelze však selektivně ovlivňovat, které internetové služby bude možno v souvislosti s doménovým jménem použít a které ne.
5 odstranit www stránku pod doménovým jménem Nelze ze strany CZ.NIC zajistit. CZ.NIC může pouze zrušit delegaci doménového jména, tím však dojde ke znemožnění užívání doménového jména pro jakékoliv účely (např. e-mail). CZ.NIC tak nemůže selektivně ovlivňovat, které internetové služby bude možno v souvislosti s doménovým jménem použít a které ne.
6 zákaz zrušení doménového jména CZ.NIC zablokuje možnost provádět jakoukoliv změnu údajů o doménovém jménu.
7 pozastavení registrace doménového jména CZ.NIC zablokuje možnost provádět jakoukoliv změnu údajů o doménovém jménu.
8 zdržet se zřízení zástavního nebo jiného obdobného práva k doménovému jménu Nelze ze strany CZ.NIC zajistit. Částečně však půjde o následek kroků, které spadají bod bod 1) nebo 2).
9 zdržet se poskytování doménového jména k užívání ve prospěch třetích osob Nelze ze strany CZ.NIC samostatně zajistit jinak než jako částečný následek kroků, které spadají bod bod 1) nebo 2).

Pozn.: Efekt některých kroků nemusí být okamžitý. To se týká zejména zásahů do jmenných serverů, kdy se záznamy na primárním jmenném serveru promítají na ostatní jmenné servery se zpožděním, které nemůže sdružení CZ.NIC ovlivnit.

Postup v případě, že není rozhodnuto o povinnosti převést doménové jméno na žalobce

V případě, že je rozhodnuto o zrušení registrace doménového jména a není zároveň uložena povinnost převést doménové jméno na žalobce, sdružení CZ.NIC zruší registraci doménového jména a žalobce má lhůtu 1 měsíc pro podání žádosti o registraci téhož doménového jména. Do uplynutí této lhůty nebude umožněno zaregistrování takového doménového jména jinému žadateli. Tento postup (viz článek 19 Pravidel registrace) je reakcí na praxi Nejvyššího soudu, který dospěl k závěru, že v řízení týkajícím se doménového jména se nelze domáhat převodu doménového jména jako nápravy závadného stavu. Protože prosté zrušení registrace může vést k tomu, že doménové jméno zaregistruje subjekt odlišný od žalobce a začne porušovat jeho práva, čímž bude nutit žalobce k nové žalobě, přistoupilo sdružení CZ.NIC k tomu že pokud žalobce dosáhne soudního rozhodnutí ukládajícího zrušení registrace doménového jména, má právo (nikoliv povinnost) požádat ve stanovené lhůtě o registraci tohoto doménového jména a sdružení CZ.NIC mu přednostně vyhoví.

Soud

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Memorandum mezi RS a CZ.NIC ze dne 26. 2. 2015

Postup při kontrole údajů

Popis kontroly údajů držitelů doménových jmen a postup při uplatnění článku 16.1.2. Pravidel registrace

Formulář žádosti o poskytnutí adresy držitele

Formulář žádosti o poskytnutí informace o adrese kontaktu držitele doménového jména, která byla označena jako skrytá

Soudní spory

Sdružení CZ.NIC v zájmu zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice doménových jmen, zejména pak o rozhodování soudů České republiky týkajícím se doménových jmen, zveřejňuje následující soudní rozhodnutí ve věcech, ve kterých je sdružení CZ.NIC účastníkem nebo o kterých bylo sdružení soudem nebo některou ze stran sporu informováno.

Postup při vedení sporu (PDF, 164 kb)
Formulář žádosti o blokaci doménového jména dle čl. 20 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (PDF)

Statistika soudních rozhodnutí z 24. 9. 2014

S výjimkou údajů umožňujících identifikaci účastníků řízení nebo jiných osob a doménových jmen bylo do textu rozhodnutí zasahováno v co nejmenší možné míře. Souvislost použitých zkratek a zástupných symbolů s osobami nebo doménovými jmény, které skutečně označení s využitím takových zkratek nebo zástupných symbolů užívají, je čistě náhodná.

Při studiu rozhodnutí je třeba mít na zřeteli fakt, že rozhodnutí obsahuje nejen vlastní výrok soudu a jeho odůvodnění, ale i shrnutí tvrzení jednotlivých stran, přičemž některými tvrzeními se soud v rozhodnutí vůbec nemusel zabývat (např. při vydání předběžného opatření), a tato tvrzení tak představují pouze právní názor příslušné strany a nikoliv závěr soudu. Rozhodnutí soudu nelze automaticky aplikovat na jiné případy (byť skutkově podobné) a sdružení CZ.NIC doporučuje konkrétní případ konzultovat s odborníky na doménová jména a právníky.

Archiv soudních rozhodnutí - poslední úprava 24. 9. 2014 (ZIP, 6 MB)

Archiv Pravidel registrace

Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz platná od 1.1.2014 do 28.2.2015 (PDF)
Pravidla alternativního řešení sporů platná od 1.1.2014 do 28.2.2015 (PDF, 114 kb)